Rusza konkurs “Znak drogowy – prezent czadowy”!

Czy wiesz, że.. (1)Brakuje Ci pomysłu na prezent? Chcesz wyciąć koledze kawał? A może jesteś drogowym maniakiem i zawsze chciałeś mieć swój znak? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiadasz twierdząco, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Puść wodzę fantazji i napisz w komentarzu pod tym postem, jaki napis lub grafikę mamy Ci wydrukować na prawdziwym znaku drogowym! Nagrodzimy nim autora najciekawszej naszym zdaniem propozycji.

By wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swój pomysł w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Unistop: https://www.facebook.com/unistopznaki/

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie warunków regulaminu konkursu, który dostępny jest poniżej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 czerwca do godz. 12:00.

 

A zatem, do dzieła!

 

REGULAMIN KONKURSU

Znak drogowy – prezent czadowy”

(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Znak drogowy – prezent czadowy” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem

b. „Organizator” – organizatorem konkursu jest Firma Unistop z siedzibą w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 1, zarejestrowane do Ewidencji Działalności Gospodarczej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 227954118 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6252034102.
c.
„Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

d. „Nagroda główna” – nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest znak drogowy z autorskim napisem lub grafiką.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji usług Firmy Unistop.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się w dniu 20.05.2016 o godzinie 15:30 i trwa do 03.06.2016 do godz. 12:00.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem profilu Organizatorza w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/unistopznaki
5. Uczestnikiem Konkursu, w warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18. roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, wstępni, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (www.unistop.pl)
b. Zaproponować hasło lub grafikę na znaku drogowym poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na osi czasu profilu Organizatora na Facebooku.
c. Zamieszczenie wpisu (wzięcie udziału w Konkursie) oznacza automatycznie, że Uczestnik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1., pkt. a.-c. niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Spośród opublikowanych wpisów Organizator wybierze jedną najciekawszą propozycje, którą nagrodzi. Nagrodę Główną otrzyma jeden Uczestnik za oryginalne hasło.

4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.

6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
8. Uczestnicy konkursu, którzy wyślą grafikę, zobowiązani są do spełnienia podstawowych standardów jakości, umożliwiających wydruk na znaku drogowym.

 

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach konkursu przewidziane są następujące nagrody:
Znak drogowy z autorskim napisem lub grafiką.

2. Do zadań Organizatora należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcy oraz terminu dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W przypadku przesłania dwóch identycznych propozycji, pierwszeństwo w przyznaniu nagrody otrzymuje ta, która została nadesłana w terminie wcześniejszym.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.


§ 5
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 6
WEJŚCIE W ŻYCIU REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20.05.2016.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Firma Unistop. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzce Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy ze Zwycięzcą Konkursu oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcy Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na osi czasu profilu Firmy Unistop na Facebooku lub za pomocą wiadomości Facebook.
2. Organizator zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9
REKLAMACJE

1, Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora na następujący adres: Firma Unistop ul. Lwowska 1, 41-250, Czeladź, lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: unistop@unistop.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie tygodnia od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
6. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.


§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.unistop.pl) przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.