organizacja ruchu znaki drogowe

Co to jest czasowa organizacja ruchu? Jak wygląda projekt czasowej organizacji ruchu?

Przeprowadzanie robót drogowych czy inwestycji budowlanych, które wiążą się z zajęciem pasa ruchu, wymaga wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac. Czym dokładnie jest czasowa organizacja ruchu i jak wygląda jej projekt? O tym poniżej!

Co to jest czasowa organizacja ruchu?

Czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest na czas wykonywania robót lub prac budowlanych, podczas których dochodzi do zajęcia pasa ruchu. Zadaniem czasowej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno tym, którzy roboty wykonują, jak i wszystkim pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Kiedy wprowadza się projekt czasowej organizacji ruchu?

Przepisy o czasowej organizacji ruchu mówią, że projekt taki należy złożyć w sytuacjach, w których dojść może nawet do nieznacznego zajęcia pasa ruchu np. wskutek robót budowlanych. Tym bardziej, jeśli działanie to będzie oddziaływało na ruch drogowy, ograniczało widoczność kierowców poruszających się po drodze, a także wpływało na aktualny porządek ruchu samochodów lub pieszych.

Co istotne, wielkość robót czy prowadzonej inwestycji nie ma znaczenia przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. Nawet budowa zjazdu wymaga czasowej organizacji ruchu. Ponadto sam projekt tymczasowej organizacji ruchu to nie wszystko, co jest potrzebne, by swobodnie móc zając pas ruchu. Nie można zapomnieć o niezbędnym zezwoleniu, które uzyskać należy od zarządcy drogi. Po uzyskaniu niezbędnych zgód formalnych można legalnie rozpocząć prace.

Przykłady zastosowania czasowej organizacji ruchu

Najczęstsze zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu drogowego dotyczą działań związanych z generalnymi remontami dróg, przebudową ulic czy realizacją inwestycji drogowych. Innym przykładem jest zorganizowanie odpowiedniego wjazdy na plac budowy czy jego zaplecza, a także budowy chodnika, pasów włączających, pasów zieleni i innych elementów związanych z pasem drogi publicznej.

Ponadto podczas świąt czy uroczystości, jak np. Święto Zmarłych, wprowadza się projekt czasowej organizacji ruchu na cmentarzu i okolicznych drogach do niego prowadzących, tak by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym groby i swobodny dojazd.

Kolejnym przykładem jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu podczas jego przebudowy oraz podczas zajmowania pasa ruchu związanego z wykonywaniem różnego rodzaju przyłączy jak tych kanalizacyjnych, energetycznych, sieci ciepłowniczych, teletechnicznych czy wodociągowych.

Czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest również w sytuacjach, kiedy organizowane są imprezy masowe mogące zajmować pas ruchu. Mogą być to koncerty, jarmarki, wystawy, pokazy filmowe, imprezy biegowe czy też zorganizowanie planu lub studia nagraniowego.

Jaka jest różnica pomiędzy stałą i czasową organizacją ruchu?

W przepisach funkcjonuje również pojęcie stałej organizacji ruchu drogowego, które odnosi się do stałej zmiany obecnego porządku drogowego. Stała organizacja ruchu może wiązać się z wprowadzeniem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz poziomego oznakowania.

Główną różnicą pomiędzy stałą a czasową organizacja ruchu jest fakt, iż stała organizacja wprowadza stałe zasady na drodze, która dopiero co powstała lub zmienia obecny porządek na istniejącej już drodze, a czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest na określony czas np. do momentu ukończenia inwestycji czy robót drogowych, po czym wraca poprzedni porządek na danej drodze.

Jak wygląda projekt czasowej organizacji ruchu?

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie roboty, które przeprowadzane są w obrębie pasa drogi publicznej, czyli dotyczące:
– jezdni,
– chodnika,
– zjazdów,
– torowiska tramwajowego,
– pasów zieleni,
– zatok autobusowych i innych
– wymagają posiadania zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu składa się z części ogólnej, rysunkowej oraz części związanej z decyzjami, opiniami i uzgodnieniami.

Część ogólna czasowej organizacji ruchu

W części ogólnej projektu tymczasowej organizacji ruchu znajdują się:
– opis przedmiotu, którego dotyczy sprawa,
– wskazanie lokalizacji robót czy inwestycji,
– określenie inwestora oraz autora projektu,
– wskazanie podstawy opracowania,
– opis aktualnego stanu,
– projektowana organizacja ruchu, w tym szczegółowo opisane jest wprowadzenie oznakowania pionowego, poziomego oraz sposób jego rozmieszczenia,
– przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
– informacje dotyczące wymaganych uzgodnień.

Część rysunkowa tymczasowej organizacji ruchu

Część rysunkowa planu zawiera plan orientacyjny oraz sytuacyjny w odpowiedniej skali, oraz dane projektanta wraz z datą projektu.

Decyzje, opinie i uzgodnienia

W tej części projektu czasowej organizacji ruchu znaleźć można niezbędne opinie np. zarządu dróg powiatowych, wojewódzkiego zarządu dróg czy też komendanta wojewódzkiego policji i inne konieczne do wprowadzenia projektu w życie.