remont drogi

Kiedy potrzebny jest projekt czasowej organizacja ruchu, kto go wykonuje?

Realizacje inwestycji budowlanych mogą wiązać się z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu, np. poprzez zajęcie pasa drogowego. W takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z przepisami i wystąpić o zgodę na zajęcie tego pasa oraz uzyskanie zatwierdzenia przedstawionego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Czym jest stała i czasowa organizacja ruchu?

Roboty, które zajmować będą pas ruchu, wymagają uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jest ono niezbędne i niezależne od wielkości oraz rozmachu inwestycji. Aby je uzyskać, należy przedstawić właściwy projekt organizacji ruchu, a może to być:

 • czasowa organizacja ruchu — ma miejsce na czas wykonywania robót czy budowy. Zadaniem tymczasowej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonującym roboty oraz innym uczestnikom ruchu drogowego,
 • stała organizacja ruchu drogowego — stosuje się ją w sytuacjach, w których dochodzi do stałej zmiany aktualnego porządku. Stała organizacja ruchu może wprowadzać znaki drogowe,
  sposób ich rozmieszczenia, sygnalizację świetlną czy też oznakowanie poziome.

Kiedy potrzebny jest projekt czasowej organizacja ruchu?

Projekt zmiany organizacji ruchy niezbędny jest w sytuacjach, kiedy wskutek prac budowlanych nastąpi, nawet nieznaczne, zajecie pasa ruchu, a do tego będzie to:

 • ograniczało widoczność kierowców na drodze,
 • miało wpływ na ruch drogowy,
 • wpływało na dotychczasowy porządek, związany z ruchem pojazdów bądź pieszych.

Jak zostało już wcześniej wspomniane, sama wielkość budowy czy inwestycji nie ma znaczenia przy stałej, czy czasowej organizacji ruchu, a projekt wymagany będzie nawet np. podczas zwykłej przebudowy zjazdu.

Dodatkowo należy pamiętać, że sam projekt organizacji ruchu jest niewystarczający do tego, aby móc zająć pas ruchu. Oprócz jego zatwierdzenia należy uzyskać niezbędne zezwolenie udzielające zgody na wykonanie takiej czynności. Wniosek ten składany jest u zarządcy drogi, której sprawa będzie dotyczyć. Dopiero po uzyskaniu wymaganych potwierdzeń i zezwoleń można rozpocząć roboty drogowe.

Co znajduje się w projekcie organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu podleca ścisłym wytycznym i zawierać musi:

 • plan wraz z zaznaczeniem danej drogi,
 • szczegółowy opis techniczny,
 • plan sytuacyjny zawierający lokalizację znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też sygnalizacji świetlnej,
 • informacje dotyczące przepustowości drogi,
 • możliwe do wystąpienia zagrożenia,
 • termin, w którym wprowadzona zostanie nowa organizacja.

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa?

Inwestycja wymagająca zajęcia pasa drogowego wymaga otrzymania zezwolenia od zarządcy danej drogi, które to wydawane jest w trybie administracyjnym. Zezwolenie to musi zawierać:

 • nazwę podmiotu, który występuje o to zajęcie,
 • planowany czas, w którym pas drogowy będzie zajęty,
 • określenie zajmowanej powierzchni,
 • opisanie celu,
 • wskazanie dokładnej lokalizacji.

W zezwoleniu uzyskanym od zarządcy drogi otrzymuje się informacje wskazujące na sposób zabezpieczenia danego odcinka drogi, a także warunki określające przywrócenie do użyteczności wspomnianego odcinka drogi.

Kto wykonuje projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Projektowanie organizacji ruchu to zadanie dla sztabu specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenia oraz narzędzia ku temu służące. Co prawda, kwestia wyboru odpowiedniej firmy nie jest uregulowana prawnie, jednak zakres działania musi pokrywać się z wytycznymi Ministra transportu i Gospodarki Wodnej, ustawą o ruchu drogowym, przepisach ministerstwa infrastruktury czy też lokalnych obostrzeniach.

Te wszystkie kwestie sprawiają, że wybór odpowiedniego specjalisty staje się ograniczony. Działają jednak firmy, które do kwestii projektu organizacji ruchu drogowego podchodzą kompleksowo i oprócz samej dokumentacji zajmują się także montażem znaków drogowych, oznakowaniem poziomym czy sygnalizacją świetlną.

Oznakowanie czasowej organizacji ruchu a przepisy

Przepisy dokładnie określają, z jakich oznakowań powinno się korzystać podczas tymczasowej organizacji ruchu. W przypadku czasowej organizacji ruchy należy stosować odpowiednie oznakowanie poziome, koniecznie barwy żółtej, jeżeli istnieje już takowe w kolorze białym. Co więcej, białe znaki, które nie mają mocy podczas tymczasowej organizacji ruchu, muszą zostać przekreślone na żółto.

Dodatkowo przepisy jasno mówią, że czasowa organizacja ruchu musi wykorzystywać odblaskowe poziome oznakowanie, którego późniejsze usunięcie nie będzie wiązało się z uszkodzeniem nawierzchni i będzie łatwe do zdemontowania.