samochody na parkingu

Jak prawidłowo oznakować parking? Oznakowanie pionowe, poziome miejsc parkingowych

Jako parking zdefiniować można wyznaczone miejsca pozwalające na bezpiecznie, niezagrażające płynności ruchu pozostawienie pojazdów mechanicznych, jak i innych środków komunikacji. Wyróżniamy parkingi naziemne, jak i podziemne. Warto zaznaczyć, że na każdym z nich konieczne jest wykonanie odpowiedniego oznaczenia, które ułatwiać będzie korzystanie z miejsc parkingowych. Sprawdź, jakie oznakowanie poziome oraz pionowe można spotkać na parkingach naziemnych.

Oznakowanie poziome a pionowe miejsc parkingowych

Miejsca parkingowe wyodrębnione muszą być za pomocą oznaczenia pionowego oraz poziomego. Pierwsza grupa montowana jest do podłoża za pomocą odpowiednich systemów montażowych. Na parkingach stosowane są znaki pionowe z grupy D, czyli znaki informacyjne. Najczęściej spotkać można oznakowanie D-18, czyli parking oraz D-18a dla miejsc zastrzeżonych (przeznaczone na postój uprawnionej grupy osób). Zastosowanie ma także znak D-18b na parkingach zadaszonych. Do oznakowania pionowego typowego dla miejsc postojowych wyróżnia się także znak D-44 rozpoczynający strefę parkowania, w której występuje obowiązek uiszczenia opłaty za zajęcie miejsca parkingowego, jak i znak D-45 oznaczający jej koniec.

Na parkingach zamontowane mogą być również tabliczki do znaków drogowych z grupy T (T-30a – T-30i), które wskazują na sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni; na szaro oznaczono jezdnię, a na biało miejsce przeznaczone na postój. Dodatkowo na dużych parkingach posadowiona może być tablica U-4a w celu wskazania rozdzielnia się kierunku ruchu. Montaż znaków pionowych, jak i ich cechy zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dotyczy to także oznakowania poziomego, które omówimy poniżej. Stosowanie się do przepisów pozwala to na brak zaburzeń w organizacji ruchu.

Jakie powinno być oznakowanie poziome parkingów?

Jak wspomniano wcześniej, oznakowanie poziome (jego wymiary, wygląd, warunki umieszczania na drogach) określone są w załączniku numer 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Są to wszelkiego rodzaju linie ciągłe oraz przerywane namalowane w strefach poruszania się pojazdów i pieszych usprawniające korzystanie z nich. Oznakowanie poziome parkingów wyznaczone jest przy pomocy linii P-18 bądź P-19. Znak P-18 stosowany jest na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Może wydzielać miejsca postojowe:

    • prostopadłe,
    • skośne,
    • pakietowe,
    • czołowo-styczne,
    • przelotowe.

W przepisach określono, że miejsce parkingowe dla samochodów osobowych powinno mieć minimum 5 metrów długości i co najmniej 2,3 metra szerokości.

Linia P-19 wyznacza pas przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni w obszarze zabudowanym lub zatoki postojowej oraz miejsca postojowe częściowo na jezdni, częściowo na chodniku.

Oznakowanie poziome miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

Oznakowanie poziome miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych polega na wykorzystaniu tabliczki T-29 umieszczonej pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b. Dodatkowo wymagane jest oznakowanie poziome P-24 w kolorze niebieskim. W przepisach określono, że miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych musi znajdować się w odległości maksimum 5 metrów od okien budynku oraz ułatwiać pokonywanie barier architektonicznych. Wskazano także wymiary takiego miejsca – minimum 5 metrów długości i co najmniej 3,6 metra szerokości. Ustawodawca określił dokładnie liczbę miejsc parkingowych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Gdy na parkingu znajduje się od 6 do 15 miejsc postojowych, musi znaleźć się jedno dla osoby niepełnosprawnej, gdy od 16 do 40 – 2, gdy od 41 do 100 – 3, w przypadku parkingów pojemności powyżej 100 pojazdów, miejsc dla osób z niepełnosprawnościami powinno być 4% ogólnej liczby stanowisk. Do parkowania w specjalnie oznaczonych miejscach upoważnia karta parkingowa, z której mogą korzystać niepełnosprawni, którzy poruszają się samochodami samodzielnie, jak i ich kierowcy.

Jak wykonać oznakowanie poziome parkingu?

Na parkingach stosuje się oznakowanie poziome w kolorze białym oraz niebieskim. Zazwyczaj wykorzystuje się do niego farby chemoutwardzalne, rozpuszczalnikowe oraz wodorozcieńczalne. Konieczne jest, aby posiadały one atesty pozwalające na zastosowanie ich na parkingu. Tego typu oznakowanie poziome cienkowarstwowe o grubości 0,3 – 0,8 mm cechuje się trwałością około 6 – 12 miesięcy. Wśród koniecznych cech oznakowania poziomego na parkingach ustawodawca wskazuje także: dobrą widoczność za dnia i w nocy, wysoki współczynnik odblaskowości w każdych warunkach atmosferycznych, jak i chropowatości oraz odporność na zabrudzenia i ścieranie. Wymiary linii określone są w aktach prawnych.

Jak widać, wykonanie oznaczenia na parkingach nie jest prostą sprawą, ponieważ wymaga spełniania szeregu wymagań stawianych przez prawo. Ważne jest, aby znaki malowali specjaliści, np. firma Unistop, którzy nie tylko znają przepisy, ale posiadają sprzęt i doświadczenie pozwalające im na szybkie i efektywne wykonanie oznakowania poziomego parkingu.