bariera drogowa

Oznakowanie robót drogowych – zasady i przepisy dotyczące organizacji ruchu drogowego

Podczas robót drogowych, a także innych, które mają miejsce w pasie drogowym, należy właściwie je oznaczyć, a także w razie potrzeby – zaprojektować organizację ruchu na czas prac. Przedstawiamy zasady i przepisy dotyczące wyżej wspomnianych aspektów.

Zasady oznakowania miejsc robót oraz organizacji ruchu – podstawa prawna

Warto wiedzieć, że wszelkie informacje na temat oznakowania robót drogowych i organizacji ruchu podczas prac są opisane w podstawowych dokumentach prawnych, jakimi są Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze. To właśnie z nimi należy zapoznać się planując jakiekolwiek roboty.

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Do ich przeprowadzenia niezbędne jest przygotowanie projektu organizacji ruchu. W dokumencie takim musi zostać zawarty szereg informacji. Między innymi powinien to być opis techniczny charakterystyki drogi i ruchu na drodze, zagrożeń lub utrudnień.

Musi być opisany zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu prac lub konkretnego etapu robót (w przypadku wielu etapów). W projekcie znaleźć się musi plan orientacyjny i sytuacyjny.

Opisać należy też oznakowanie poziome i pionowe, jakie będzie zastosowane. Wyjaśnić trzeba również przewidywane terminy wprowadzenia czasowej i przywrócenia stałej organizacji ruchu. W przypadku jej zmiany na stałe – pojawić się ma taka informacja.

Jeśli prace są wieloetapowe, to musi zostać zawarty harmonogram robót. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględnić program sygnalizacji świetlnej i obliczenia przepustowości drogi, jeśli będzie stosowana. Nie można zapomnieć też o zasadach dokonywania zmian oraz sposobach ich rejestracji. Oczywiście w projekcie muszą pojawić się dane i podpis projektanta.

Projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym wymaga zatwierdzenia przez Marszałka Województwa, jeśli projekt dotyczy dróg wojewódzkich lub Starosty, gdy tyczy się dróg powiatowych i gminnych.

Oznakowanie robót drogowych

Należy wiedzieć, że do oznakowania i zabezpieczenia robót użyć trzeba znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, które będą dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Ponadto, ich umieszczenie na drodze powinno być zgodne z zasadami określonymi w instrukcji o znakach drogowych i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oznakowanie miejsca robót drogowych

Warto zaznaczyć, że wymiary znaków używanych podczas robót wykonywanych w pasie drogowym nie mogą być mniejsze niż wymiary innych znaków drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze. Kierujący pojazdami i inni uczestnicy ruchu nie mogą mieć wątpliwości, czy to, co postawiono na drodze jest właściwe, czy ma pierwszeństwo przed pozostałym oznakowaniem itp.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku oznakowania pojazdów wykonujących roboty na drodze.

Znaki oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku pracami, powinny być usuwane w miarę ich postępu.

bariera drogowa

Organizacja ruchu drogowego

W projekcie organizacji ruchu na czas robót należy przewidzieć, że na drogach krajowych musi być zapewniona możliwość przejazdu pojazdów z prędkością do 60 km/h i 80 km/h na autostradzie, a odcinek na którym zostanie ograniczona, nie powinien wynosić więcej niż 500 metrów.

Minimalna szerokość pasa ruchu nie może być mniejsza niż 3 metry dla ruchu wahadłowego lub jednego kierunku ruchu i 6 metrów dla dwóch kierunków ruchu. W przypadku dróg z poboczami, powinna wynosić odpowiednio 2,75 m i 5,50 m. Krawędź jezdni w miejscu robót drogowych musi być wyznaczona za pomocą tablic kierujących. Zmiana toru jazdy również, w dodatku musi mieć aktywne oznakowanie świetlne i oznakowanie poziomym.

Oznakowanie podczas robót drogowych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak pachołki drogowe, można stosować tylko przy robotach szybko postępujących. Aby wygrodzić strefy robót, stosować należy zapory drogowe i tablice prowadzące.

W przypadku wygrodzeń od strony najazdu muszą pojawić się światła ostrzegawcze żółte, oznaczające zmianę toru jazdy, a gdy droga jest zamknięta – światła czerwone. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm ostrzegawczych w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych.

znak drogowy

Zarządzenie ruchem na czas robót

Ciągi piesze muszą być oznakowanie tak, by w bezpieczny sposób „przeprowadzić” pieszych. Aby prawidłowo je oznaczyć stosuje się właściwe tablice kierujące. Ciągi muszą być zabezpieczone przed niepożądanym wtargnięciem osób postronnych. Do wygrodzenia stosuje się zapory podwójne, a tam, gdzie jest wzmożony ruch dzieci – potrójne.

Bezpieczeństwo robót w pasie drogowym

Oczywiście powyższe aspekty odnosiły się do oznakowania i zabezpieczania robót oraz organizacji ruchu na ich czas, gdy związane one były bezpośrednio z samą drogą. Wiadomo jednak, że zdarzają się sytuacje, w których prace wykonywane są w związku z urządzeniami lub obiektami, które znajdują się na drodze lub w jej pobliżu. W takich sytuacjach, ich wykonanie możliwe jest tylko z zajęciem chodnika, pasa ruchu lub całej drogi. To wpływa na powstawanie utrudnień, a nawet zagrożeń dla ruchu. Właśnie dlatego konieczne jest właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, aby nie zaburzyły bezpiecznego i sprawnego ruchu. Rozwiązania stosowane są czasowo. Zdarza się, że oprócz oznakowania i zabezpieczenia, dodatkowo wprowadzają zmiany w istniejącej organizacji ruchu.