Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome – rodzaje znaków poziomych ich przeznaczenie oraz specyfikacja techniczna

Oznakowanie poziome służy poprawie bezpieczeństwa kierowców i tak jak znaki pionowe, ma za zadanie informować o tym, w jaki sposób należy poruszać się na drodze. Dlatego tak ważne jest poznanie rodzajów znaków poziomych oraz ich przeznaczenia i specyfikacji. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić te kwestie.
Co to jest oznakowanie poziome dróg?

Na początku należy objaśnić, czym właściwe jest poziome oznakowanie dróg. To system znaków umieszczanych na jezdni w postaci linii ciągłych, przerywanych, pojedynczych, podwójnych, a także strzałek, napisów, symboli lub innych linii.

Oznakowanie to może spełniać funkcję prowadzącą, informacyjną, ostrzegawczą, zakazującą lub nakazującą. Dzieli się je na znaki podłużne, poprzeczne, uzupełniające, strzałki oraz punktowe elementy odblaskowe.

Wykonuje się je po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz usprawnić korzystanie z drogi.

Oznakowanie poziome


Kiedy należy umieścić znaki poziome na jezdni?

Przepisy dokładnie określają sytuacje, w których należy umieścić znaki poziome na jezdni. Dotyczy to w szczególności dróg krajowych i wojewódzkich o określonej szerokości jezdni. Natomiast w przypadku dróg powiatowych i gminnych, zaleca się stosować znaki poziome zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym dróg krajowych i wojewódzkich.

Dodatkowe normy dotyczą oznakowania miejsc niebezpiecznych, do których zalicza się skrzyżowania, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów, przejazdy kolejowe i tramwajowe, łuki poziome i pionowe o niewystarczającej widoczności, tunele i dojazdy do tuneli, odcinki dróg o wzmożonym ruchu lub o zwiększonej wypadkowości, a także łuki, które zostały oznaczone znakami ostrzegawczymi informującymi o niebezpiecznych zakrętach. Szczególnie istotną kwestią są znaki poziome na skrzyżowaniu, które mogą nakazywać kierunek jazdy lub wyznaczać linię zatrzymania się.


Materiały do oznakowania poziomego dróg

Ze względu na rodzaj materiału użytego do wyznaczenia znaków poziomych, oznakowanie dzieli się na:

 • oznakowanie poziome cienkowarstwowe o grubości 0,3-0,8 mm mierzonej na mokro;
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe o grubości 0,9-3.5 mm;
 • punktowe elementy odblaskowe o grubości do 25 mm.

Istnieją też dokładne obostrzenia co do tego, jakimi farbami można malować każde z tych rodzajów znaków. W przypadku oznakowania cienkowarstwowego można stosować farby wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe oraz chemoutwardzalne. W oznakowaniu grubowarstwowym wykorzystuje się masy plastyczne i chemoutwardzalne oraz takie materiały prefabrykowane, jak odblaskowe taśmy nieprofilowane i profilowane. Natomiast aby uzyskać znaki odblaskowe, dodaje się mikrokulki szklane lub ceramiczne.

Dodatkowo na drogach dwujezdniowych stosuje się oznakowania profilowane lub strukturalne, które powoduje charakterystyczny efekt dźwiękowy, ostrzegające kierowcę przed tym, że zjechał poza pas ruchu.


Rodzaje oznakowania poziomego

1. Znakami podłużnymi nazywane są linie namalowane równolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem. Mogą być pojedyncze (przerywane lub ciągle) oraz podwójne (ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane).

Ponadto linie podłużne mogą być segregacyjne oraz krawędziowe. Znaki segregacyjne oddzielają pasy ruchu prowadzące w tym samym lub w przeciwnym kierunku oraz wskazują kierowcom, kiedy mogą zmienić pas ruchu.

Linie krawędziowe, jak sama nazwa wskazuje, wyznaczają krawędź jezdni bez krawężników ulicznych. Oddzielają jezdnię od pobocza lub od pasa awaryjnego. Tak jak znaki segregacyjne, mogą być ciągłe lub przerywane.

2. Przy pomocy znaków poprzecznych wyznacza się przede wszystkim miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów, które biegną w poprzek drogi. W ten sposób informuje się również o lokalizacji progów zwalniających oraz miejsc, które wymagają warunkowego lub bezwzględnego zatrzymania się pojazdów.

3. Strzałki stosuje się po to, aby precyzyjnie wyznaczyć sposób korzystania z danego pasa ruchu. Dzieli się je na strzałki kierunkowe oraz naprowadzające.

Strzałki kierunkowe maluje się w sytuacji, gdy korzystanie z wybranego pasa ruchu wymusza jazdę w konkretnym kierunku. Mogą określać jazdę na wprost, w lewo, w prawo lub nakazywać zawracanie.

Strzałki naprowadzające uprzedzają kierowców o tym, że będą musieli opuścić pas ruchu, na którym się znajdują.

4. Najbardziej zróżnicowane są znaki uzupełniające, które mogą mieć różne kształty oraz przeznaczenie. Dzieli się je na:

 • trójkąt podporządkowania;
 • napis stop;
 • linie przystankowe;
 • linie wyznaczające stanowiska postojowe;
 • linie wyznaczające pas postojowy;
 • stanowiska postojowe zastrzeżone, tzw. „koperty”;
 • powierzchnie wyłączone z ruchu;
 • napisy (np. BUS);
 • symbole (np. roweru lub osoby niepełnosprawnej);
 • symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
  • Wiele z nich wykorzystuje się jako znaki poziome na skrzyżowaniu, dlatego bardzo ważne jest ich prawidłowe namalowanie.

   5. Punktowe elementy odblaskowe stanowią zarówno uzupełnienie znaków podłużnych i poprzecznych, jak i samodzielne oznaczenie krawędzi jezdni. Mają za zadanie informować o szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg.


   To najważniejsze kwestie dotyczące oznakowania poziomego, o których musisz wiedzieć. Warto jeszcze zaznaczyć, że ważne są wymiary znaków poziomych, które dla każdego rodzaju są ściśle określone. Z tego względu malowanie linii i symboli na jezdni warto pozostawić profesjonalistom.