Oznakowanie poziome – warunki techniczne, zasady umieszczania, zastosowanie, rodzaje

Znaki drogowe to dla nas codzienność, kierują ruchem pojazdów, pieszych i rowerzystów. Jednakże różnią się między sobą. Z poniższego tekstu dowiesz się, czym jest oznakowanie poziome, jakie są jego rodzaje, zasady umieszczania na jezdniach i wiele innych informacji.


 

 

jezdnie z oznakowaniem poziomym


 
 

Czym jest oznakowanie poziome?

Oznakowanie poziome to symbole i napisy malowane na nawierzchni dróg. Tego typu znaki mogą występować zarówno samodzielnie, jak i w powiązaniu ze znakami pionowymi. Umożliwiają przekazywanie kierującym pojazdami informacji o tym, jak w danym miejscu prowadzony jest ruch drogowy.

 

Rodzaje oznakowania poziomego

Znaki poziome umieszczane na nawierzchni jezdni mogą przybierać najróżniejsze postacie. Najczęściej są to linie, strzałki i napisy, ale zdarzają się i inne symbole specjalne.

W zależności od rodzaju oznakowania poziomego, symbole, linie i napisy mogą mieć znaczenie:

 • prowadzące,
 • segregujące,
 • informujące,
 • ostrzegawcze,
 • zakazujące,
 • nakazujące.

Ze względu na kształt i funkcje wyróżnić można oznakowanie poziome w postaci znaków:

1. Podłużnych – linie, które są równoległe do osi jezdni albo odchylone od niej pod niewielkim kątem. Mogą być pojedyncze (przerywane lub ciągłe) segregujące lub krawędziowe, a także podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.

2. Poprzecznych – służą do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów i lokalizacji progów zwalniających.

Przykłady oznakowania poziomego przy pomocy linii poprzecznych:

 • przejście dla pieszych,
 • przejazd dla rowerzystów;
 • linia bezwzględnego zatrzymania – stop;
 • linia warunkowego zatrzymania (złożona z trójkątów lub prostokątów).

3. Strzałki kierunkowe, które służą do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.

4. Znaki uzupełniające – mogą mieć różne kształty, wymiary i przeznaczenie. Malowane są zarówno na jezdniach, jak i miejscach postojowych, czy chodnikach.

Przykłady oznakowania poziomego uzupełniającego:

 • powierzchnia wyłączona z ruchu;
 • trójkąt podporządkowania;
 • linia przystankowa;
 • napis „stop”, który wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania;
 • znak ostrzegawczy „dzieci”;
 • miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;
 • stanowisko postojowe lub koperta;
 • rower.

5. Punktowe elementy odblaskowe są bierne lub aktywne, czyli z własnym źródłem zasilania.

 

pasy na jezdni


 
 

Cel oznakowania poziomego

Są dwa najważniejsze cele oznakowania poziomego. Pierwszym z nich jest usprawnienie ruchu pojazdów i ułatwienie korzystania z dróg, a drugim – zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom i innych osób na drodze. Wśród szczegółowych zadań projektowania ruchu drogowego poprzez umieszczanie oznakowania poziomego, należy wymienić:

 • lepsze wykorzystanie powierzchni dróg,
 • organizację ruchu pojazdów na drogach i parkingach oraz pieszych i rowerzystów,
 • wskazanie miejsc postojowych na drogach i parkingach,
 • zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg i parkingów, a przede wszystkim – zmniejszenie, a nawet – całkowita eliminacja wypadków.

 

Zakres stosowania oznakowania poziomego

Warto wiedzieć, że oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości drogi krajowe i wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych – na odcinkach o szerokości jezdni mniejszej niż 6 m lub 6 m i większej. Na drogach krajowych i wojewódzkich o szerokościach jezdni mniejszych niż 6 m organ zarządzający może dopuścić stosowanie linii krawędziowych tylko w miejscach niebezpiecznych, ale i zadecydować o wprowadzeniu oprócz linii krawędziowych również linii segregacyjnych (wydzielić pasy ruchu) na jezdni o szerokości od 5,8 m do 6,0 m. Na drogach powiatowych i gminnych zaleca się stosować zasadę oznakowania poziomego, jak dla dróg krajowych i wojewódzkich. Jednak możliwe jest, by zakres oznakowania ograniczony był przez organ zarządzający ruchem jedynie do miejsc niebezpiecznych, przez które należy rozumieć:

 • skrzyżowania,
 • przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów,
 • przejazdy kolejowe i tramwajowe,
 • łuki poziome i pionowe o niedostatecznej widoczności, zwłaszcza oznaczone znakiem o niebezpiecznych zakrętach,
 • tunele i dojazdy do nich.

 

Warunki techniczne oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome przede wszystkim powinno zapewniać dobrą widoczność w ciągu całej doby, także w warunkach dużej wilgotności. Ponadto linie namalowane na jezdni muszą charakteryzować się odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, być trwałe, odporne na ścieranie i brudzenie się, zapewniać właściwe parametry odblaskowości przez cały okres użytkowania. Co więcej, stosowane materiały muszą umożliwiać szybką metodę aplikacji, a także posiadać wszelkie atesty i spełniać normy, w tym również uwzględniać ekologię. Właśnie dlatego warto powierzyć wykonanie oznakowania drogi firmom, które mają w tym doświadczenie.

 

Malowanie znaków drogowych poziomych

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe, czyli znaki podłużne i poprzeczne, strzałki, znaki uzupełniające, malowane są przy pomocy farb barwy białej lub żółtej. Białe są stałe – należy się do nich zawsze stosować, a żółte – tymczasowe. Jeśli na drodze umieszczone są równocześnie znaki w obu kolorach, to kierujący musi stosować się do znaków barwy żółtej.

Ze względu na grubość użytego materiału oznakowanie poziome podzielić można na:

 • cienkowarstwowe, które mają od 0,3 do 0,8 mm,
 • grubowarstwowe – 0,9 – 3,5 mm,
 • punktowe elementy odblaskowe, które mogą mieć nawet do 25 mm.

Malowaniem znaków drogowych poziomych zajmują się wyspecjalizowane firmy, które posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Ponadto zakłady oznakowania drogowego wyposażone są w niezbędne do tego, funkcjonalne urządzenia, narzędzia i akcesoria. Dzięki temu malowanie linii na jezdni jest wykonane w sposób precyzyjny i trwały.

 

Farby stosowane do malowania oznakowania poziomego

Do oznakowanie poziomego cienkowarstwowego stosuje się farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne, które są nakładane na mokro. Z kolei aby namalować oznakowanie poziome grubowarstwowe, używa się mas chemoutwardzalnych, termoutwardzalnych i materiałów prefabrykowanych, takich jak: taśmy odblaskowe nieprofilowane i profilowane.

Aby uzyskać właściwy poziom odblaskowości, stosuje się mikrokulki szklane lub ceramiczne. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, możliwe jest zastosowanie na liniach krawędziowych wygarbień. Do malowania linii na jezdniach autostrad, nawet tych krawędziowych, używa się farb strukturalnych, dzięki czemu podczas najechania na nie powstaje charakterystyczny dźwięk, który ostrzega kierującego przed zjechaniem poza pas ruchu.

Oprócz oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego, dodatkowo na jezdni umieszczane są punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej, które wyznaczają prawą krawędź jezdni. To sygnał, że nie należy ich przekraczać. Z kolei punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej może być oznaczona lewa krawędź jezdni oraz poszczególne pasy ruchu.

 

oznakowania robót drogowych stosowana jest biała farba. Jednakże tylko wtedy, gdy po pracach remontowych będzie trwale zakryta.

 

Projektowanie ruchu oznakowaniem poziomym

Oczywistym jest, że sposób poruszania się po drogach pieszych i pojazdów musi być dobrze zaplanowany. Dzięki właściwej inżynierii ruchu zaprojektowanej i wykonanej przez firmy oznakowania drogowego, możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa i przemyślanych rozwiązań, zapewniających płynne przemieszczanie się we wszystkich kierunkach.

Zlecanie oznakowania drogi firmom mającym wiedzę i doświadczenie jest gwarancją, że w kompleksowy sposób się tym zajmą. Niezależnie od tego, czy ma być rozplanowana organizacja ruchu docelowego, jak i tymczasowego – muszą wziąć pod uwagę wszelkie aspekty, by uniknąć chaosu na drogach, zwłaszcza w czasie robót drogowych.

Doświadczone firmy zajmujące się projektowaniem ruchu, najczęściej sporządzają projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, ale też plany orientacyjne i sytuacyjne. Co więcej, są w stanie w szybki sposób zdobyć wymagane opinie, niezbędne do zatwierdzenia projektu przez odpowiednie organy administracyjne, na kilku szczeblach władz oraz przez policję. Inżynieria ruchu z zastosowaniem najlepszych rozwiązań jest podstawą ich działania.