Projekt organizacji ruchu

Projektowanie organizacji ruchu – kto wykonuje, na jakiej podstawie?

Za organizację ruchu odpowiedzialne są organy zarządzające daną drogą. W praktyce jednak to nie urzędnicy, a doświadczeni architekci tworzą projekt organizacji ruchu drogowego. Na jakiej podstawie działają, jak to przebiega?

Projekt organizacji ruchu

Na czym polega projektowanie organizacji ruchu?

Organizacja ruchu drogowego to szereg rozwiązań mających na celu bezpieczne i efektowne przemieszczanie się pieszych oraz pojazdów na różnego rodzaju drogach. Aby to uzyskać, wykonuje lub montuje się m.in. oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację świetlną, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest zlecenie projektowania organizacji ruchu. To stworzenie dokumentacji technicznej zawierającej gotowe wytyczne w zakresie geometrii drogi, a także rekomendowanych form organizacji ruchu.

Przy czym należy zaznaczyć, że projektowanie organizacji ruchu wykonuje się na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań, dotyczących intensywności ruchu pojazdów, a także analizy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na danym odcinku.

Kto wykonuje projekt organizacji ruchu?

Za organizację ruchu odpowiada organ zarządzający danym odcinkiem drogi. W zależności od jej statusu może to być starosta lub prezydent miasta, wojewoda, a także Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak, jak wspominaliśmy już wcześniej, to nie urzędnicy przygotowują dokumentację, mogą ją natomiast:

  • zatwierdzić w całości lub w części;
  • odesłać w celu wprowadzenia poprawek;
  • odrzucić.

Wykonanie projektu organizacji ruchu zleca się specjalistom, doświadczonym architektom, posiadającym wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Choć przepisy nie określają, jakim firmom można zlecić to zadanie, w praktyce ich wybór jest ograniczony. Dlaczego? Ponieważ muszą one działać zgodnie z wieloma specyfikacjami, zawartymi w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Infrastruktury, a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach lokalnych.

Czasami zdarza się, że firmy zajmujące się projektowaniem i organizacją ruchu drogowego oferują kompleksowe usługi. Oznacza to, że są odpowiedzialne nie tylko za przygotowanie dokumentacji technicznej, ale także za dostarczenie i montaż znaków drogowych uraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Typy projektów organizacji ruchu

Warto wiedzieć, że wyróżnia się 3 typy projektów organizacji ruchu. To:

  • projekt stałej organizacji ruchu,
  • projekt czasowej organizacji ruchu;
  • uproszczony projekt organizacji ruchu.

Projekt stałej organizacji ruchu może dotyczyć nowo wybudowanej drogi bądź też zmian na istniejącym odcinku. Przykładami są projekty wynikające m.in. z konieczności wprowadzenia sygnalizacji świetlnej bądź też umieszczenia konkretnego, poziomego lub pionowego znaku drogowego.

Projekt czasowej organizacji związany jest z wprowadzeniem tymczasowych rozwiązań na danym odcinku drogi. Może być to spowodowane robotami drogowymi, czy wydarzeniami kulturalnymi, podczas których wykorzystywane są drogi publiczne. Wtedy warto skorzystać z usług wypożyczalni znaków drogowych.

Natomiast uproszczony projekt organizacji ruchu jest to tak naprawdę rodzaj czasowego projektu ruchu. Według przepisów nie może on być wykonany w przypadku wprowadzania stałych rozwiązań. Kiedy się go tworzy? Gdy konieczne jest wykonanie prac powtarzalnych, przewidywalnych oraz o niewielkim znaczeniu. W praktyce chodzi o m.in. sprzątanie pasa drogowego, koszenie trawy w ciągu drogi publicznej bądź też montaż słupków kilometrowych.

Co zawiera projekt organizacji ruchu?

Dokumentacja techniczna przygotowana w ramach projektu organizacji ruchu musi spełniać ściśle określone wymogi formalne. Każdorazowo powinna zawierać opis techniczny, a także plan z zaznaczeniem drogi, której dotyczy. Oprócz tego uwzględnia się w nim plan sytuacyjny z lokalizacją istniejących, projektowanych lub usuwanych znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W projekcie organizacji ruchu należy zawrzeć przepustowość drogi, możliwe zagrożenia, a także przedstawić program sygnalizacji. Na końcu podaje się przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stworzenie i zatwierdzenie projektu to jedno, ważne jest także jego wprowadzenie w życie. Dlatego organy zarządzające ruchem nawiązują współpracy z firmami od oznakowania drogowego. One zajmują się malowaniem linii na jezdni, montażem znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Co ciekawe, producent znaków drogowych umożliwia nie tylko ich zakup, ale również wypożyczenie. Wynajem znaków drogowych to usługa, z której chętnie korzystają firmy zajmujące się czasową organizacją ruchu, a także firmy budowlane, deweloperzy, które odpowiedniego oznakowania potrzebują tylko na czas budowy obiektu.